Postęp prac

dziennik budowy

(BUDOWA ZAKOŃCZONA)

Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

Szanse i perspektywy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wkład własny do projektu finansowany jest z programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” ze środków PFRON.